Privātuma politika

Iestājoties un nodarbojoties Biedrībā “Sporta klubs “AiM Archery””, Jūs piekrītat, ka kluba vadībai ir iesniegti, pieejami un tā apstrādā sekojošus Jūsu personas datus:

 • Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 28.pantam ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai biedrības vadībai un biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām (pēc pieprasījuma).
 • Saziņai ar biedrības biedriem tiek pieprasīts telefona numurs un e-pasta adrese, jauniešiem līdz 18.g.v. arī viena vecāka vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs un e-pasta adrese. 
 • Jūs piekrītat sava vārda(-u), uzvārda, vecuma grupas, loka veida grupas, sasniegumu (sacensībās uzrādīto rezultātu, iegūto sporta klašu u.c.) un attēlu/fotogrāfiju publicēšanai biedrības mājas lapā un sociālajos tīklos, Federācijas mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī Latvijas un starptautiskajos medijos, ja tas veicina biedrības darbību un mērķu realizāciju. Kā arī  apzināties, ka biedrības un Federācijas pasākumi ir publiski pasākumi un ka pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos.
 • Informācija par veselības stāvokli (ārsta izziņa par atļauju nodarboties paaugstinātas slodzes apstākļos) tiek pieprasīta, lai treneri ņemtu vērā, ja ir faktori pielāgotas treniņprogrammas sagatavošanai. Informācija tiek izpausta tikai saskaņojot ar personu (vai likumiskajiem pārstāvjiem), ja tas nepieciešams veselības uzturēšanai (piemēram, ja personai ir cukura diabēts, par to ir informēti atsevišķi kluba biedri, lai sacensību laikā negadījumos zinātu kā rīkoties).
 • Papildus tiek prasīti dati iekļaušanai Latvijas Loka šaušanas federācijas uzturētajā Baltijas loka šāvēju datubāzē (skat. zemāk) un dalībai sacensībās.

Loka šāvēju datubāze

Lai Biedrības biedrs varētu startēt vietēja un starptautiska mēroga sacensībās, tiktu kontrolēta Latvijas loka šāvēju darbība un atbildība, pēc Latvijas Loka šaušanas federācijas noteikumiem, visi loka šāvēji tiek reģistrēti Baltijas valstu loka šāvēju datubāzē (https://baltic.service.ianseo.net).

Reģistrācijai datubāzē nepieciešams:

 • Vārds(-i), uzvārds
 • Dzimšanas diena, mēnesis, gads
 • Sejas attēls
 • Dzimums
 • Loka veids
 • Sistēma automātiski piešķir Latvijas loka šāvēja ID numuru, pievieno vecuma grupu atbilstoši dzimšanas datumam un reģistrācijas datubāzē sākuma datumu.

Datubāze ir publiska. Jebkuram interesentam ir pieejama šāda informācija:

 • Vārds(-i), uzvārds
 • Sejas attēls
 • Dzimums
 • Vecuma grupa (kadets, juniors, pieaugušais, seniors)
 • Loka veids
 • ID numurs (ja ir, tad arī starptautiskās federācijas ID numurs – WA ID)
 • Reģistrācijas datubāzē sākuma un beigu datums
 • Ir / Nav aktīvs loka šāvējs
 • Ir / Nav paralimiskais sportists
 • Pārstāvētais klubs (biedrība, SIA, utml.)
 • Tiesneša un/vai trenera kategorija (ja ir iegūta)
 • Sacensībās uzrādītie rezultāti

Sistēmas administratoriem un klubu pārstāvjiem (kuriem ir piešķirta parole sistēmas papildināšanai) pēc autorizācijas papildus ir pieejams:

 • Dzimšanas diena, mēnesis, gads

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi:

 • Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos biedrības darbībā, biedrības mērķu realizācijā un dalībai biedrības un citu organizāciju sacensībās, kā arī izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos.

Mēs neizmantojam Jūsu datus:

 • Profilēšanai
 • Mēs nenododam datus trešajām personām, ar sekojošiem izņēmumiem:
  • Pēc pieprasījuma mēs nosūtīsim jūsu datus kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām, lai realizētu biedrības leģitīmās intereses.

Kādas ir Jūsu tiesības?

 1. Informācijas saņemšana – pēc pieprasījuma biedri tiks informēti, par to, kādi personu identificējoši dati tiek saglabāti;
 2. Datu dzēšana – lietotājiem ir tiesības pieprasīt personas identificējošu datu dzēšanu, ja tos vairs nav nepieciešams saglabāt (izņemot – nav iespējams dzēst viena dalībnieka vārdu, uzvārdu un uzrādīto rezultātu no publicēta sacensību protokola);
 3. Datu labošana – gadījumos, kad biedrs konstatē, ka dati, kas attiecas uz biedru, ir kļūdaini, biedram ir tiesības pieprasīt datu labošanu;
 4. Iebilst pret datu apstrādi – lūdzu, sazinieties ar biedrības vadību par jebkādiem jautājumiem, kas Jums var rasties par apstrādājamiem datiem.